Waste Tank for Hallberg Rassy 53 Motorboats
Hallberg Rassy 53